Zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Moja opowieść o Świętym Mikołaju”

0
182

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Mikołaja w Kole oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zapraszają do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Moja opowieść o Świętym Mikołaju”.

W Kole wyjątkową placówkę, która nosi imię Świętego Mikołaja. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, bo o nim tu mowa, co roku ogłasza konkurs literacki na opowiadanie o swoim patronie.

Założenia organizacyjne:

 • prace można nadsyłać w kategoriach:

 • uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,

 • uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,

 • uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i gimnazjaliści,

 • uczniowie szkół ponadpodstawowych,

 • uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,

 • dorośli,

 • uczestnik konkursu ma prawo do złożenia jednego, autorskiego opowiadania nawiązującego do tematu „Moja opowieść o Świętym Mikołaju”; praca nie może być wcześniej publikowana lub nagradzana w innych konkursach (nie dopuszcza się prac zbiorowych),

 • uczestnik konkursu powinien przygotować trzy koperty: kopertę A4 w której należy umieścić dwie mniejsze oznaczone godłem (pseudonimem autora np. „Tulipan”):w jednej kopercie powinien znaleźć się wydruk pracy (na papierze) podpisany godłem; w drugiej należy umieścić płytę CD z pracą oraz dane osobowe autora na papierze: imię i nazwisko autora; grupa wiekowa (np. klasa); godło (pseudonim); telefon kontaktowy; adres zamieszkania,

 • dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,

 • zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej, oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z przekazaniem na rzecz organizatorów autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach (katalogach, czasopismach, antologiach) i na stronach internetowych organizatorów bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę, uczestniczka/uczestnik oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz, że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich,

 • organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,

 • prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem Konkurs literacki – „Moja opowieść o świętym Mikołaju” do 7 grudnia 2018 r. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło, prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego),

 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,

 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatorów  komisja konkursowa,

 • organizatorzy określają termin i miejsce obrad komisji; decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,

 • komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z kategorii; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani  na ekwiwalent pieniężny; organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,

 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej drogą pocztową na adres znajdujący się w jednej z mniejszych kopert,

 • wręczenie nagród odbędzie się w PiMBP w Kole; informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronach internetowych organizatorów: www.biblioteka-kolo.pl, www.soswkolo.szkolnastrona.pl,

 • zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych organizatorów i znajdą godne miejsce  w Izbie Patrona istniejącej w SOSW w Kole,

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminy w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,

 • opiekun konkursu ze strony SOSW w Kole są: Anna Jachnik, Krystyna Wasilewska, kontakt: 885 733 022,

 • opiekunami konkursu ze strony PiMBP w Kole są: Aleksandra Kowalska i Anna Pietruszka, kontakt: 63 21 78 005,

 • patronat honorowy nad konkursem sprawuje: starosta Powiatu Kolskiego; patronat medialny: Telewizja Kablowa SM Koło; portale: e-kolo.pl, okraglemiasto.pl

źródło: PiMBP w Kole