Regulamin Portalu

Uwaga! Z dniem 1stycznia 2022 portal okrągłemiasto.pl zakończył działalność. Treści w nim umieszczone pozostają jako materiały archiwalne.

Regulamin korzystania z Portalu okrągłemiasto.pl

I. Postanowienia ogólne.

Definicje stosowane w regulaminie:

1. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu okrągłemiasto.pl. Użytkownikiem Portalu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

2. Portal okrągłemiasto.pl – zbiór stron www w domenie o nazwie okrągłemiasto.pl lub okraglemiasto.pl, składających się na Portal, umieszczony na stronie głównej http://okrągłemiasto.pl/ lub https://okraglemiasto.pl/.

3. Serwery – serwery, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące Portal okrągłemiasto.pl.

II. Zasady korzystania z Portalu okrągłemiasto.pl.

1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu okrągłemiasto.pl umożliwiającego użytkownikom m.in. nieodpłatne przeglądanie zamieszczonych w Portalu informacji oraz nieodpłatne umieszczanie wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików, linków lub innych treści. Regulamin określa również prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Portalu okrągłemiasto.pl. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie prawa do Portalu okrągłemiasto.pl, w tym w szczególności prawa autorskie przysługują Media Anna Kułakowska.

3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Użytkownik w ramach korzystania z Portalu okrągłemiasto.pl, na zasadach określonych Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

przeglądać Portal, w tym określone pliki, opinie, komentarze umieszczone w Portalu przez siebie lub innych użytkowników,

zamieszczać w Portalu określone wypowiedzi, opinie, komentarze, linki, pliki lub inne treści zgodnie z dostępna funkcjonalnością Portalu okrągłemiasto.pl,

umieszczać w innych portalach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach Portalu okrągłemiasto.pl.

5. Przetwarzanie danych podanych przez Użytkownika w ramach Portalu okrągłemiasto.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6. Warunkiem korzystania z Portalu okrągłemiasto.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie z Portalu okrągłemiasto.pl oznacza, iż użytkownik starannie zapoznał się z treścią tego Regulaminu, akceptuje jego zapisy oraz wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu okrągłemiasto.pl polegające na umieszczaniu na forum określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików lub innych treści oznacza, iż Użytkownik zaświadcza, że przysługują mu prawa do umieszczenia takich treści na Portalu oraz jest uprawniony udzielić firmie Media Anna Kułakowska określonych w regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się działań niezgodnych z prawem.

7. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików lub innych treści na Portalu okrągłemiasto.pl, a także za skutki udzielenia firmie Media Anna Kułakowska, zgodnie z regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Media Anna Kułakowska z udzielonych przez Użytkownika praw w granicach tych praw odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec firmy Media Anna Kułakowska z tytułu umieszczenia przez danego Użytkownika określonych wypowiedzi, opinii, komentarzy, plików lub innych treści na Portalu okrągłemiasto.pl lub z tytułu udzielenia Media Anna Kułakowska, zgodnie z Regulaminem, przez Użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez Media Anna Kułakowska z udzielonych przez Użytkownika praw w granicach tych praw, Użytkownik będzie zobowiązany na pierwsze żądanie Media Anna Kułakowska lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.

8. Użytkownik korzystając z Portalu okrągłemiasto.pl poprzez umieszczanie konkretnych wypowiedzi, komentarzy, plików, opinii lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielenia Media Anna Kułakowska określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez Media Anna Kułakowska zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.

9. Z tytułu korzystania z Portalu okrągłemiasto.pl Media Anna Kułakowska nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z Portalu okrągłemiasto.pl Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w szczególności za opublikowane w Portalu przez Użytkownika treści, jak również za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje, zgody i zezwolenia.

10. Użytkownik umieszczając w Portalu okrągłemiasto.pl wypowiedzi, komentarze, opinie, pliki lub inne treści, także pomimo późniejszego ich usunięcia, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany ( wypowiedzi, komentarze, pliki i inne treści zwane są w niniejszym punkcie dalej utworami), stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela Media Anna Kułakowska nieograniczonej w czasie, bezwarunkowej, nieodpłatnej, nieograniczonej co do terytorium licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez powołaną ustawę, w szczególności udziela:

a) prawa wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części),

b) prawa publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium (w tym w szczególności za pomocą fonii i/lub wizji) oraz prawa innego publicznego udostępnienia,

c) prawa publikacji utworów w tym Portalu oraz w jakimkolwiek innym portalu lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach,

d) prawa utrwalenia utworu, przy czym Media Anna Kułakowska ma prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, gdy modyfikacja zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji za uzasadnioną względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego portalu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium,

e) prawa dokonywania opracowań utworów, w tym łączenia utworów lub ich poszczególnych części i elementów z innymi utworami, dzielenia utworów według własnego uznania uprawnionego do modyfikacji,

f) prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetycznego, magnetooptycznego, cyfrową i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji,

g) prawa przystosowywania, wprowadzania zmian, w tym zmian układu całości lub którejkolwiek części, jak również udziela prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych Media Anna Kułakowska w Regulaminie.

12. Każdy użytkownik Portalu okrągłemiasto.pl jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami netykiety. Zakazane jest i jest rozumiane jako naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu:

a. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym niechcianej reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Media Anna Kułakowska), zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), jeśli głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w Portalu treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w Portalu okrągłemiasto.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),

b. podszywanie się pod inne osoby,

c. naruszanie tajemnicy korespondencji,

d. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,

e. inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub szeroko pojętymi zasadami netykiety, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Media Anna Kułakowska, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Media Anna Kułakowska.

11. Media Anna Kułakowska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by Portal okrągłemiasto.pl dostępny był nieprzerwanie oraz aby świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, jednak mając na uwadze nieodpłatny charakter Portalu okrągłemiasto.pl, Media Anna Kułakowska nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności Portalu okrągłemiasto.pl, zwłaszcza w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten Portal oraz w związku z koniecznością ich rozbudowy lub modernizacji.

14. Media Anna Kułakowska zaleca podczas korzystania z Portalu okrągłemiasto.pl używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania.

15. W celu poprawiania jakości Portalu okrągłemiasto.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Portalu okrągłemiasto.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

16. W ramach Portalu Media Anna Kułakowska udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej okraglemiasto@gmail.com w celu zgłaszania przez użytkowników informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp.

17. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu Media Anna Kułakowska nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z Portalu okrągłemiasto.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,

b. za treści zamieszczone przez Użytkowników i szkody wynikłe z tego tytułu,

c. z tytułu naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z Portalu okrągłemiasto.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

d. za usunięcie dowolnych treści umieszczonych przez Użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie,

e. mając na uwadze darmowy charakter Portalu okrągłemiasto.pl, Media Anna Kułakowska w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w Portalu nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu okrągłemiasto.pl wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których Media Anna Kułakowska nie mogło przewidzieć, i którym nie było w stanie zapobiec,

18. Media Anna Kułakowska nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania treści zamieszczanych przez Użytkowników Portalu poprzez ich umieszczanie na serwerach. Media Anna Kułakowska zastrzega sobie prawo do usunięcia oraz niepublikowania treści zamieszczanych przez Użytkowników Portalu w każdej chwili, bez jakichkolwiek roszczeń Użytkowników w stosunku do Media Anna Kułakowska z tego tytułu, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Media Anna Kułakowska prowadzenia Portalu okrągłemiasto.pl.

19. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące Portalu okrągłemiasto.pl należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej okraglemiasto@gmail.com.

20. Media Anna Kułakowska oświadcza, iż każdorazowo, gdy zwracają się o to uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem Portalu okrągłemiasto.pl, w tym adres IP Użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z Portalu okrągłemiasto.pl. Media Anna Kułakowska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi do przekazania takich danych.

21. W trakcie korzystania z usług Portalu okrągłemiasto.pl w systemie teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane zostaną pliki cookies i podobne technologie m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania Portalu do potrzeb Użytkowników. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu okrągłemiasto.pl.

22. Regulamin jest dostępny na stronie http://okrągłemiasto.pl/Regulamin.

23. Media Anna Kułakowska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Media Anna Kułakowska poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Portalu obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po zmianie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

Regulamin serwisu ogłoszeniowego Portalu okrągłemiasto.pl


Poniższy regulamin dotyczy ogłoszeń zwykłych jak i płatnych.

 1. Portal okrągłemiasto.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i wynikłe z nich transakcje pomiędzy Użytkownikami.

 2. Portal okrągłemiasto.pl zastrzega sobie prawo usunięcia i/lub blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.

 3. Portal okrągłemiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna.

 4. Portal okrągłemiasto.pl, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą dzięki serwisowi ogłoszeniowemu Portalu okrągłemiasto.pl, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem.

 5. Portal okrągłemiasto.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zablokowania, usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe oraz działania, które zostaną uznane za szkodliwe dla Portalu okrągłemiasto.pl.

UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 2. Użytkownicy serwisu ogłoszeniowego zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.

 3. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta Użytkownika).

 4. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji Portal okrągłemiasto.pl podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem na koszt Użytkownika poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.

 6. Portal okrągłemiasto.pl przetwarza dane Użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza, iż zgadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (IP, host, cookies), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa Użytkownik.

 7. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami.

ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.

 2. Użytkownikom zabrania się umieszczania ogłoszeń których:

  • treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii,

  • treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce,

  • treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi,

  • treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć i filmów załączanych do ogłoszeń),

  • treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach),

  • treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: zapisywanie się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi,

  • treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby,

  • treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.,

  • treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi,

  • treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr,

  • treść namawia do podjęcia pracy w danej firmie/organizacji, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informacje pozwalające zidentyfikować daną firmę, tj. pełna nazwa firmy z NIP, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby,

 3. Aby dodać zdjęcie, film do serwisu ogłoszenia Użytkownik musi posiadać do niego prawa autorskie.

 4. W kategorii „Praca”:

  • firma umieszczająca ogłoszenie o zatrudnieniu ma obowiązek podania numeru NIP,

  • zabrania się umieszczania ogłoszeń dotyczących świadczenia usług seksualnych, erotycznych i towarzyskich,

  • administracja Portalu okrągłemiasto.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń o niskiej wiarygodności,

  • użytkownik może wybrać spośród trzech rodzajów ogłoszeń: ogłoszenie premium, ogłoszenie wyróżnione i ogłoszenia drobne (bezpłatne z limitem do 300 znaków).

 5. W kategorii „Praca – Ogłoszenia Premium” nie mogą być zamieszczane oferty z branży okołoerotycznej, ani ogłoszenia stanowiące reklamę firmy,

  • Jedno dodane ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego oferowanego stanowiska.

  • Akceptowane jest ogłoszenie, w którym rekrutowane są osoby na jedno stanowisko do wielu oddziałów danej firmy.

 6. Administracja Portalu okrągłemiasto.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń niepełnych, ogólnikowych i tych o niskiej wiarygodności.

 7. W przypadku złamania co najmniej jednego z ww. punktów Regulaminu, Portal okrągłemiasto.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika oraz ogłoszeń. W przypadku blokady ogłoszeń płatnych, użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.

 8. W sytuacji, w której jedno ogłoszenie łamie Regulamin, blokowane są wszystkie ogłoszenia Użytkownika, a on sam jest informowany o ich zablokowaniu poprzez automatycznie generowaną wiadomość. Jeśli na koncie wciąż dodawane będą ogłoszenia łamiące Regulamin, Portal okrągłemiasto.pl ma prawo zablokować dane konto bez informowania o tym Użytkownika, a w konsekwencji także ograniczyć możliwość korzystania z serwisu ogłoszeniowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Portal okrągłemiasto.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem serwisu ogłoszeniowego.

2. Portal okrągłemiasto.pl zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta Użytkownika ogłoszeń, w przypadku wielokrotnego łamania niniejszego Regulaminu lub w sytuacjach próby jego obchodzenia. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta. Portal okrągłemiasto.pl nie zwraca kosztów usługi wyróżniania ogłoszeń, w przypadku zablokowania konta Użytkownika.