Rozpoczyna się budowa PSZOK-u w Kole

0
127

Umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą PPHU MISZBUD z siedzibą w Przybyłowie na zaprojektowanie i wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło przy ulicy Zakładowej została podpisana.

Przypomnijmy. Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gminy miejskiej Koło uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 341 521,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 998 000 złotych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dokumentacja projektowa, zgodnie z zapisami umowy, powstanie do 15 lipca br., a roboty budowlane zakończą się 1 czerwca 2022 roku. – Nie udało się rozpocząć tej inwestycji przez wiele lat. Teraz, mam nadzieję, dojdziemy do szczęśliwego finału. Pragnę przypomnieć, że celem zadania jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów, a realizacja wpłynie na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych Koła. Pożądanym efektem jest również wyprowadzenie składowiska z osiedla Płaszczyzna na obrzeża miasta powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski.

PSZOK powstanie przy ul Zakładowej, na terenie dwóch działek miejskich. Tam będą zbierane i magazynowane odpady komunalne z Koła, które będą przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami oraz prowadzone będą działania towarzyszące, np. edukacyjne.

źródło i zdjęcia: Urząd Miejski w Kole