Burmistrz Koła z wotum zaufania i absolutorium

0
184

Rada Miejska udzieliła burmistrzowi Koła Krzysztofowi Witkowskiemu wotum zaufania za 2020 rok i jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Głosowania poprzedziło rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2020 rok, debata, przedstawienie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia gminy.

O realizacji budżetu pozytywną opinię wydala Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, w opinii której znajdujemy informacje, że prognozowane dochody budżetu w wysokości 113.703.742,27 zł, zrealizowano w kwocie 114.388.124,31 zł, co stanowi 100,60% planu, a planowane wydatki budżetu w wysokości 113.653.273,51 zł, zrealizowano w kwocie 109.551.166,65 zł, co stanowi 96,39 % planu. Z tego wydatki majątkowe opiewały na 3.939.873,62 zł, co stanowi 85,23% planu. Budżet roku 2020 zamknął się nadwyżką w kwocie 4.836.957,66 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 50.468,76 zł.

Także komisja rewizyjna oraz pozostałe stałe komisje rady pozytywnie zaopiniowały wykonanie założeń ubiegłorocznego planu finansowego, a w ostatecznym głosowaniu rajcy jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium. Włodarz podziękował paniom sekretarz, skarbnik i swojemu zastępcy za pomoc w kierowaniu jednostką oraz wszystkim pracownikom za ich codzienną pracę.

Sesja Rady Miejskiej w Kole jest dostępna na: http://kolo.esesja.pl/transmisja/16625/xxxviii-sesja-rady-miejskiej-ko%C5%82a-23-czerwca-2021-r.htm