Zielona, Rolna i Spokojna w Powierciu i Leśnicy

0
179
DSC01394

Trzy drogi wewnętrzne na terenie gminy Koło otrzymały nowe nazwy. Pierwsza, w Powierciu, stała się ulicą Zieloną, a dwie kolejne – w Leśnicy, otrzymały nazwy Rolnej i Spokojnej. W uzasadnieniu przyjętego wczoraj dokumentu znalazła się informacja, iż duża liczba inwestycji budowlanych wymusza docelowe rozwiązanie problemów z numeracją domów na tych terenach. Nadanie nazw ulicom to także skutek interwencji mieszkańców najbardziej zainteresowanych zażegnaniem utrudnień związanych w numeracją porządkową położonych w Powierciu oraz Leśnicy nieruchomości.

Podczas wczorajszej sesji Rady Gminy Koło, rajcy podjęli także uchwałę dotyczącą zwolnień od podatku od nieruchomości. Zgodnie z aktem prawa miejscowego, od taks zwolnione są grunty, budynki i nieruchomości lub ich części zajęte na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, działalności kulturalno-oświatowej, świetlice wiejskie, biblioteki, obiekty z zakresu kultury fizycznej, sportu oraz te służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Wyjątek stanowią nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wśród głosowanych uchwał była także ta zmieniająca październikową uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków. Otóż chodzi o paragraf 5, ustęp 3, który otrzymał nowe brzmienie. Odnosi się on do nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. Przysługuje im dodatek funkcyjny, z tym że dyrektorowi szkoły i przedszkola liczących do 4 oddziałów – od 30 do 45 procent pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, od 5 do 8 oddziałów – od 35 do 55 procent, od 9 do 16 oddziałów – 40 do 65 procent, a wicedyrektorowi placówki przysługuje od 30 do 50 procent pobieranego wynagrodzenia zasadniczego

Podczas wtorkowego posiedzenia rajcy przyjęli również doroczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego.