Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Koła

0
167
absolutorium

Dziękuję państwu radnym za udzielenie mi wotum zaufania i absolutorium za 2019 rokpowiedział burmistrz Koła Krzysztof Witkowski po tym, jak wczoraj organ stanowiący pozytywnie ocenił jego działania zmierzające do realizacji planu finansowego za ubiegły rok.

Na wczorajszej sesji włodarz najpierw przedstawił raport o stanie gminy i otrzymał wotum zaufania. Rada była jednomyślnie przychylna, potwierdzając tym samym bardzo dobrą współpracę władzy wykonawczej z uchwałodawczą oraz sukcesy w zarządzaniu miastem. Już po pierwszej części procedowania, tuż przed głosowaniem nad wotum zaufania widać było, że absolutorium to tylko kwestia czasu, gdyż wielu radnych przy mikrofonie podkreślało, że dokument z jego zapisami i liczbami nie pozostawia wątpliwości, iż miniony rok był dla miasta udany. – Widać, że burmistrz cieszy się zaufaniem rady. Pozytywnie oceniamy ubiegłoroczne działania – podsumował przewodniczący Tomasz Sobolewski.

Burmistrz podziękował radnym za dobrą współpracę, dzięki której wspólnie udało się podjąć wiele lokalnych inicjatyw. Podziękował również wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Kole.
Także jednogłośnie podjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Koła za 2019 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w związku ze złożonym wnioskiem przez komisję rewizyjną. Opinie wszystkich komisji stałych też były pozytywne. Ostatecznie radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Pierwotny plan dochodów wyniósł ponad 104 290 000 złotych. Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonywanych w trakcie roku zamknął się on kwotą prawie 116 000 000 złotych. Na 31 grudnia 2019 roku plan dochodów został wykonany w kwocie 116 414 645,78 złotych, czyli w ponad 100 procentach. W roku 2019, z tytułu dochodów bieżących, uzyskano wpływy w wysokości 105 124 491,29 zł. Dochody majątkowe to przede wszystkim dotacje przeznaczone na inwestycje w kwocie 11 290 154,49 złotych. W kwestii wydatków ich pierwotny plan został ustalony w kwocie prawie 102 mln zł. Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonywanych w trakcie roku zamknął się kwotą 116 487 242,70 zł. Na 31 grudnia 2019 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie ponad 112 mln zł, tj. w ponad 96 procentach. W ramach wydatków majątkowych realizowano inwestycje za ogólną kwotę ponad 14,5 mln złotych.

Burmistrz podziękował ze efektywną pracę skarbnik Marioli Makowskiej, sekretarz Monice Ciesielskiej oraz swemu zastępcy Lechowi Brzezińskiemu. Jak podkreślił, zespół ten wpiera go merytorycznie w działalności urzędu.

źródło: Urząd Miejski w Kole