Z pomocą środków zewnętrznych dofinansują usuwanie azbestu

0
190
DSC06975

Podczas marcowej sesji Rada Gminy Babiak debatowała ws. przyjęcia regulaminu finansowania zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie samorządu. Gmina od wielu lat zajmuje się tym problemem. Dyskusje na forum rady prowadzone były wielokrotnie, niestety w zapisach regulaminu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu były takie wymogi, że aplikować o dofinansowanie zadania mogły tylko związki międzygminne i starostwa. W ubiegłym roku regulamin ten się zmienił i samorządy mogły wnioski na dofinansowanie usuwania azbestu składać indywidualnie. Babiak taki dokument złożył i otrzymał dotację. Umowa w tej kwestii została podpisana.

Osoby uprawnione do korzystania ze środków finansowych to osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych i inne podmioty prawne. W regulaminie jest zawarte, jakie dokumenty muszą przedłożyć. – Sfinansowanie działania obejmującego odbiór od wnioskodawcy składowanych wyrobów azbestowych, ich pakowanie, zważenie, transport i unieszkodliwianie ustala się w wysokości 100 procent całkowitych kosztów tego zadania. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego. W roku bieżącym, w naszym budżecie, przeznaczone są środki w wysokości 68 000 złotych. Dysponujemy już nazwiskami pierwszych osób chętnych, bo do skorzystania z dofinansowania zapisywały się one cały ubiegły rok. Jak nasza uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, ruszamy z programem i myślimy, że w kwietniu będziemy przyjmować wnioski, Program będzie trwał do końca września – powiedziała kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy w Babiaku, Maria Wiśniewska. – Państwa uchwała jest nam niezbędna, by podpisać umowę z wykonawcą, bowiem przeprowadziliśmy już stosowny przetarg. Informacje na ten temat trafią do państwa. Ale chcę podkreślić jedną kwestię. Środki nie są przeznaczane na nowe dachy. Natomiast osobom chętnym, które w tym roku środków z funduszu na usuwanie azbestu nie otrzymają, w państwa imieniu, chciałbym przekazać, że program w latach kolejnych będzie kontynuowany – dodał wójt Wojciech Chojnowski. Dowodem na to jest fakt, że w uchwale dotyczącej programu nie ma ram czasowych ograniczających się tylko do 2020 roku.

W wyjaśnieniach do pytania radnego Marka Kompanowskiego Maria Wiśniewska dodała, że w tym roku środki są przeznaczone tylko na odbiór azbestu już złożonego i wywiezienie go na składowisko. Na ten rok nie były przewidziane środki na prace związane z demontażem.

Opinia komisji ws. regulaminu była pozytywna. Radni przyjęli uchwałę jednomyślnie.