W Dąbiu będą budować PSZOK. Samorząd otrzymał dużą dotację!

0
416

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Dąbiu, w minioną środę, odbyła się konferencja prasowa, podczas której członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Maciej Sytek wraz z burmistrzem Dąbia, Tomaszem Ludwickim, podpisali umowę na dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w ramach tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących objętego Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020. Inwestycja kosztować będzie około 2.000.000 zł.

Dzięki budowie PSZOK-u w gminie Dąbie, w roku 2019, prawie 6,5 tysiąca mieszkańców zostanie objętych selektywnym zbieraniem odpadów. Poza podstawową funkcją, PSZOK będzie podejmował także działania informacyjno-edukacyjne.

Dąbski samorząd otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 1.350.000 zł na realizację ww. projektu. Środki własne, jakie musi zapewnić, to niecałe 610.000 zł. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie placu PGKiM oraz terenie po byłej mleczarni, który od stycznia br. jest własnością gminy. PSZOK służyć będzie mieszkańcom w celu stworzenia warunków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, takich jak: odpady wielkogabarytowe, opony, odpady zielone, remontowe, papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opakowania wielomateriałowe.

Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, zapobiegnie powstawaniu odpadów oraz wykorzystywaniu ich niezgodnie z zasadami ekologii. W celu realizacji przedsięwzięcia zostanie zamontowana kostka brukowa na całej powierzchni planowanej inwestycji. Rozbudowana zostanie również instalacja elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Zakupiona zostanie m.in. rampa rozładunkowa i waga samochodowa. Cały plac, dzięki planowanemu zakupieniu monitoringu, będzie pod całodobowym nadzorem.

źródło i zdjęcia: Urząd Miejski w Dąbiu