Trwa sesja Rady Gminy Koło. – Spotykamy się dziś w wyjątkowym i trudnym czasie – powiedział wójt Mariusz Rybczyński

0
200
sesja-gmina-Koło

Punktualnie o 13.00 posiedzenie sesyjne rozpoczęli radni gminy Koło. Już na wstępie przewodniczący Władysław Włodarczyk poinformował o możliwości skorzystania ze środków ochrony osobistej. W obradach udział bierze 14 rajców, którzy zasiedli w większej niż zwykle odległości od siebie. W sesji uczestniczy też wójt Mariusz Rybczyński, skarbnik Ilona Majewska, sekretarz Żaneta Siwińska oraz radca prawny Jacek Kubiak. Nie ma obserwatorów, sołtysów ani innych gości.

W programie dzisiejszego posiedzenia znajdują się m.in. sprawozdanie wójta z działalności między sesjami, interpelacje, zapytania i wnioski radnych, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koło na 2020 rok, podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Koło środków stanowiących fundusz sołecki, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji „Strategii Gminy Koło na lata 2015 – 2020”, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Koło w 2020 roku, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Koło dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P w 2020 roku, podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koło na 2020 rok, podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2020-2023, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Koło w roku 2019, sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole za 2019 rok, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla gminy Koło za 2019 rok, sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Koło za 2019 rok, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 za rok 2019. – Spotykamy się dziś w wyjątkowym i trudnym czasie. Mamy zamknięte szkoły, biblioteki. Mamy ograniczenia w urzędzie, petenci nie są wpuszczani do budynku. Na szczęście, uczniowie mogą uczyć się zdalnie. W tym czasie chciałbym państwa prosić o wyrozumiałość i odpowiedzialność za innych. Od dziś, w trosce o bezpieczeństwo, zamykamy PSZOK. Zbiórka odpadów będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem. Chciałby już podziękować radnym, bo dziś jest ten dzień, w którym państwo zdecydują o przeznaczeniu kwoty 45 000 złotych na zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem dla SP ZOZ-u w Kole – powiedział wójt Mariusz Rybczyński, dodając, że w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia SARS CoV-2 zostały zakupione kombinezony ochronne, okulary, żele do mycia, płyny dezynfekujące i maski. Cześć z nich zostało rozdysponowane do czterech jednostek OSP. Z zakupionych materiałów korzystają też pracownicy UG Koło. Poniesione wydatki to 16 000 złotych.

Sesja trwa. Obrady można śledzić na: https://www.youtube.com/watch?v=-5LcEQqX4Zs

zdj. youtube