Samorządowcy podsumowali. Rok 2020 był dla gminy Koło bardzo dobry

0
197

Mimo wielu trudności, związanych przede wszystkim z pandemią, rok 2020 był dla gminy Koło bardzo dobry mówi wójt Mariusz Rybczyński. – Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym mogliśmy zrealizować zadania inwestycyjne. Pozwoliły nam one również skonstruować budżet na 2021 rok. Podkreślić należy, że korzystaliśmy z bardzo wielu źródeł dofinansowania i rożnych wysokości, czyli staraliśmy się w jak największym stopniu zmniejszać obciążenia naszych mieszkańców. Każde dofinansowanie zewnętrzne, duże czy małe, to oszczędności dla budżetu. Łącznie pozyskaliśmy 5 749 382 złotych, co w historii naszego samorządu jest wielkością rekordową.

Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 roku przy udziale środków zewnętrznych znajdują się m.in.:

– przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P w miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty o wartości 629 516 zł, z dofinansowaniem w kwocie 146 000 zł,

– rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w miejscowości Chojny. Wartość robót opiewa na 1 092 732 zł, z dofinansowaniem w kwocie 604 985 zł pochodzącym z Funduszu Dróg Samorządowych,

– usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – kwota dotacji 121 692 zł,

– usuwanie azbestu z terenu gminy Koło w łącznej liczbie 154,5 tony od 72 osób. Koszt przedsięwzięcia to 48 723 zł w 100 procentach sfinansowany z WFOŚiGW w Poznaniu,

– realizacja programu „Szatnia na Medal” w Szkołach Podstawowych w Powierciu i Wrzącej Wielkiej o wartości 256 469 zł, z dofinansowaniem w kwocie 100 000 zł,

– utworzenie dwóch ekopracowni w Szkołach Podstawowych w Powierciu i Sokołowie za 68 420,16 zł, przy wsparciu z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 47 200 zł,

– realizacja projektu „Zdalna szkoła” i „Zdalna Szkoła+” za 59 800 zł i 53 520 zł,

– budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Powierciu oraz przebudowa sieci wodociągowej we Wrzącej Wielkiej. Planowane dofinansowanie z PROW-u wynosi 270 104 zł,

przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie o wartości robót na poziomie 80 578,84 zł, z dofinansowaniem z PROW-u w kwocie 46 131 zł,

zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Powierciu i Wrzącej Wielkiej o wartości 316 688,10 zł,

– budowa lamp ulicznych hybrydowych w miejscowościach Chojny, Kiełczew Smużny Pierwszy, Kiełczew Górny i Mikołajówek o łącznej wartości 60 900,00 zł.

W roku 2020 wykonaliśmy dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy 50 kWp każda w hydroforni we Wrzącej Wielkiej i oczyszczalni ścieków w Powierciu, żeby obniżyć rachunki związane z zużyciem energii. Wspólnie z Powiatem Kolskim i kolskim samorządem miejskim realizowaliśmy i nadal kontynuujemy zadanie budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P, z którą wiążemy nadzieje związane nie tylko z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych ale głównie z rozwojem przedsiębiorczości w regionie – informuje włodarz. – W 2020 roku zrealizowaliśmy 5 zadań drogowych w Chojnach, Kiełczewie Smużnym Czwartym, Czołowie-Kolonii (ul. Sienkiewicza), Powierciu (ul. Konwaliowa) i Borkach (ul. Polna) o łącznej długości 2,56 km. Wspólnie z Powiatem Kolskim wyremontowaliśmy fragmenty dróg powiatowych w Kiełczewie Smużnym Czwartym i odcinek Dzierawy – Lubiny oraz ukończyliśmy chodnik w Kiełczewie Smużnym Pierwszym. Realizacja zadań drogowych to w tej chwili długi proces, wykraczający poza jeden rok budżetowy. Każda inwestycja drogowa poprzedzona jest sporządzeniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co również czyniliśmy po to, żeby budować drogi i starać się o ich finansowanie w kolejnych latachwyjaśnia wójt.

Ponadto w 2020 roku gmina Koło pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP we Wrzącej Wielkiej, Powierciu, Kiełczewie Smużnym Pierwszym i Ochlach w kwocie 93 134 zł. Środki w 100 procentach pochodzą z WFOŚiGW w Poznaniu. Zrealizowany został też zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Wrząca Wielka i Powiercie w ramach Funduszu Sprawiedliwości za sumę 24 240 zł. 99 procent tej kwoty stanowi dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sukcesem samorządu jest porozumienie zawarte z m.in. z Wodami Polskimi, które pozwoli zrealizować duże przedsięwzięcie hydrologiczne o wartości 1 525 200 zł na terenie gminy przy niewielkim udziale finansowym samorządu (150 000 zł), a także kontynuacja porozumienia zawartego 8 lipca 2019 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczącego Programu „Czyste Powietrze”, dzięki któremu mieszkańcy gminy Koło, właściciele budynków jednorodzinnych mogli uzyskać dofinansowanie związane z termomodernizacją i wymianą pieców w kwocie 498 986 zł w 2020 roku. Warto dodać, że od początku realizacji porozumienia jest to już kwota 1 187 517 zł. Gmina prowadzi doradztwo, udziela pomocy w pisaniu wniosków o udzieleniu dotacji oraz rozliczaniu uzyskanego dofinansowania. W 2020 roku z pomocy skorzystało 35 mieszkańców na kwotę 688 531 zł.

Poza realizacją własnych potrzeb gmina pomaga innych podmiotom. – Wsparliśmy dotacją w wysokości 20 000 zł parafię rzymskokatolicką we Wrzącej Wielkiej, dzięki której i wsparciu z Ministerstwa Kultury (290 000 zł) udało się wyremontować częściowo zabytkowy kościół. Kwotą 45 000 zł wsparliśmy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej. Dotowaliśmy również kwotą 100 000 zł Szkołę Podstawową nr 4 w Kole i dowóz dzieci z terenu gminy Koło do szkół w Kole. Sporządzona została też, na koszt naszej gminy, dokumentacja wraz z uzgodnieniami ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 270. Zadeklarowaliśmy również wkład własny do tej inwestycji – dodaje Mariusz Rybczyński.

Włodarz wie, że sukces gminy to zasługa także wszystkich pracowników urzędu. – Praca urzędu to nie tylko realizacji inwestycji i zabieganie o finansowanie, to także, albo przede wszystkim, rozwiązywanie problemów i służba mieszkańcom. Bez pracy urzędników nie mógłbym realizować się jako wójt, dlatego bardzo dziękuję wszystkim pracownikom urzędu i instytucji podległych podkreśla wójt.

Miniony rok dla każdego z nas był pod wieloma względami trudny i zaskakujący. Jako przewodniczący komisji budżetu i finansów oceniam go przez pryzmat budżetu naszej gminy. Pandemia koronawirusa, związane z nim obostrzenia i lockdowny miały na niego niebagatelny wpływ, jednak myślę, że paradoksalnie, w ostatecznym rozrachunku, ten rok był dla naszej gminy bardzo dobry. Pozyskaliśmy rekordowe środki zewnętrzne – prawie 6 000 000 zł. Pandemia spowodowała zwiększenie konkurencji firm startujących w przetargach, co przełożyło się na obniżenie kosztów, a pan wójt podjął odważną decyzję nie tylko o niezaprzestawaniu inwestycji, ale ich zwiększeniu, co okazało się sukcesem. Wisienką na inwestycyjnym torcie były, w mojej ocenie, realizowane już na sam koniec roku dwie instalacje fotowoltaiczne w hydroforni we Wrzącej Wielkiej i w oczyszczalni ścieków w Powierciu. Inwestycje te, oprócz niewątpliwych oszczędności, które przyniosą w kolejnych latach, czynią gminę Koło liderem zielonej energii w naszym powiecie, a jeżeli dodamy do tego 500 000 zł, które otrzymali nasi mieszkańcy z programu „Czyste Powietrze”, to można powiedzieć, że jesteśmy proekologiczną gminą. Rok 2020 to też wzmocnienie gminy w Internecie. Nowoczesna strona internetowa i oficjalny profil urzędu na Facebooku, szczególnie w dobie pandemii, okazały się bardzo dobrym kanałem dotarcia z informacjami do mieszkańców. To moim zdaniem był bardzo dobry rok, który zapewnił gminie Koło zrównoważony rozwój na miarę naszych możliwości mówi radny Radosław Małecki. – To był specyficzny rok. Trudny dla nas wszystkich, jednak patrząc z perspektywy samorządu, był to kolejny rok realizacji wielu inwestycji i programów, które były skutkiem podejmowanych uchwał oraz bardzo dobrej współpracy rady z organem wykonawczym. Był to rok rekordowy pod względem pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania. To kolejny rok, kiedy znacząco wzrastały nakłady na wydatki inwestycyjne, co znalazło odbicie w poprawie jakości życia mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie oczekiwania i potrzeby mogły być zrealizowane, ale nie zwalniamy tempa i ufam, że kolejny rok będzie obfitował w pozytywne zdarzenia, poprawiające jakość życia naszych mieszkańców zaznaczył przewodniczący Rady Gminy w Kole Władysław Włodarczyk.

Przed samorządowcami kolejny rok i kolejne inwestycyjne wyzwania. Start niektórych miał miejsce już w 2020 roku. – Wśród pozyskanych środków, które będą wydatkowane w 2021 roku są te z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska na remont trzech przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowościach Powiercie, Wrząca Wielka i Sokołowo. Planowane koszty opiewają na 1 681 964 zł, z czego dofinansowanie wynosi 765 600 zł. Na rozbudowę przedszkola w Powierciu, z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, gmina otrzymała 2 500 000 zł, a z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 500 000 zł. Złożyliśmy też wniosek w ramach PROW-u 2014-2020 na zadanie polegające na zmianie pokrycia dachowego i wykonanie grzewczej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym w budynku komunalnym pełniącym funkcję świetlicy wiejskiej w Dzierawach. Planowane koszty wynoszą 76 516 zł, a dofinansowanie 48 687 złotych – informuje wójt gminy Koło Mariusz Rybczyński.

zdjęcia: Urząd Gminy Koło, archiwum okrągłemiasto.pl