Budżet Powiatu Kolskiego na 2021 rok przyjęty

0
120

Radni Powiatu Kolskiego uchwalili budżet na 2021 rok oraz przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027. W projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok plan dochodów wynosi 93 200 594,92 złotych, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 96 377 860,42 złotych.

Deficyt budżetu w kwocie 3 177 265,50 złotych planuje się pokryć zaciągniętym kredytem bankowym.

Rada Powiatu Kolskiego zatwierdziła kilka inwestycji. Są to:

1. Przebudowa ul. PCK w Kole – 750 000 zł,

2. Kontynuacja budowy odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce – 3 060 589,14 zł,

3. Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P – 1 200 000 zł,

4. Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie – 260 000 zł,

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka – 500 000 złotych.

Na inwestycje drogowe po autopoprawkach Zarząd Powiatu Kolskiego ustalił rezerwę celową w wysokości 1 870 000 złotych, którą rozdysponuje po przedłożeniu przez gminy uchwał o pomocy finansowej.

Ponadto w roku 2021 planuje się dotacje celowe dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w wysokości 210 371,73 złotych, dla SP ZOZ-u w Kole na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem” – 800 000 zł oraz dla dla Gminy Miejskiej w Kole na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” – 150 000 zł.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kole, zdj. obrady Rady Powiatu Kolskiego – print screen