Co ważniejsze? Budżet gminy Babiak kontra liczba godzin specjalistów w oświacie

0
432

Uchwałę w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i psychologów podjęli radni gminy Babiak. Tworzeniu dokumentu towarzyszyły dyskusje, które dotyczyły określonej przez samorząd liczby godzin dla ww. grup zawodowych. – Jest to uchwała, która porządkuje w naszej gminie kwestie związane z rożnym wymiarem godzin dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i psychologów. Mamy 3 szkoły i powinno to być jednolite. Podjęliśmy prace nad tą uchwałą, albowiem minister określił, iż wymiar maksymalny dla tych grup zawodowych to 22 godziny. Na komisji wypracowaliście państwo stanowisko, że w naszej gminie będzie to 21 godzin. Jest w uchwale też zapis o zwolnieniach dyrektorów i osób pełniących funkcje kierownicze w oświacie z wymiaru obowiązkowego zajęć dydaktycznych. Chcę też zwrócić uwagę na to, że upoważniacie państwo wójta, w ramach posiadanych środków finansowych, w uzasadnionych przypadkach, do zwolnienia dyrektora i osób pełniących funkcje kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin, jeśli warunki funkcjonowania szkoły powodują zwiększenie zadań dyrektora – powiedział wójt Wojciech Chojnowski.

W toku dyskusji, jako pierwszy, głos zabrał zwolennik obniżenia pensum specjalistów do 20 godzin, radny Roman Albin, zwracając uwagę m.in. na to, że ZNP był przychylny ww. pracownikom obniżyć pensum do 20 godzin, popierając to faktem, że z poradniach psychologiczno-pedagogicznych liczba ta jest wersją optymalną. – Niestety, mimo tych argumentów, mój wniosek nie przeszedł. Mimo to, jeżeli byłoby przyjazne nastawienie rady, moglibyśmy do niego wrócić – mówił rajca, prosząc przy okazji o opinię na ten temat dyrektorów szkół. – Dla nas, dyrektorów, najważniejsze jest to, by zasady były ujednolicone dla wszystkich szkół. To jest bezdyskusyjne. Nie może być bowiem tak, że w jednej gminnej placówce jest inaczej, niż w drugiej. Dotychczas w naszej szkole pensum pedagoga wynosiło 25 godzin. W tej chwili kwestia, czy będzie to 20, czy 21, zależy od państwa, bo to samorząd nas finansuje – mówiła dyrektor SP w Babiaku, Beata Kujawa-Rutkowska, zwracając przy tym uwagę na fakt, że dzieci z orzeczeniami jest coraz więcej, więc specjaliści, z każdym rokiem mają więcej pracy. Jest przy tym duże zapotrzebowanie na logopedów, psychologów i pedagogów.

W toku wymiany spostrzeżeń radnych pojawiały się głosy, że liczba 21 godzin jest kompromisem, a intencją rajców było pogodzenie zapisów obowiązującego prawa z interesami środowiska oświatowego oraz potrzebami gminnego budżetu. Padały też opinie, że gminna oświata nie jest w najgorszej kondycji, a rolą radnych jest nie tylko patrzenie na dobro jednej grupy zawodowej, ale na całokształt i równoważenie budżetu, który jest do dyspozycji. – Wiadomo, że każda grupa zabiegać będzie o jak największe przywileje. Musimy jednak pamiętać o finansach – podkreślał radny Paweł Drapiński, a wiceprzewodniczący Andrzej Rosiński zauważył, że problemem jest to, że z własnego budżetu do oświaty samorząd musi dołożyć około 2,5 mln zł, podczas gdy w 2010 było to tylko 200.000 zł.

Dopełnieniem tych słów była informacja wójta o obniżeniu subwencji. – Wszystko wskazuje na to, że subwencja oświatowa zostanie nam obniżona o 413.000 zł. W innej sytuacji finansowej, biorąc pod uwagę także nasze zobowiązania odnośnie budowy dróg, ze spokojem mógłbym państwu rekomendować obniżkę pensum dyrektorów do symbolicznej godziny, a pedagogom do 18. Jednak w obecnej kondycji gminnej kasy, kto z państwa usiądzie z panią skarbnik i podejmie decyzję o cięciu inwestycji? Zaproponowałem tyle godzin co minister, czyli 22. Państwo obniżyliście do 21, ale jeżeli widzicie jeszcze możliwości, by zmniejszyć do 20, to proszę mi je wskazać. Przypominam także, że mamy reformę edukacji. Za rok w gminie nie będzie 9 oddziałów tylko 8. Tymczasem wiadomo, jakie są oczekiwania odnośnie budowy i remontów dróg, i jaki będzie stan nawierzchni po zimie. To wszystko będą odzwierciedlały państwa interpelacje – powiedział wójt, a słysząc, że interpelacje odnośnie ciągów komunikacyjnych będą przez rajców zgłaszane, zwrócił się do nich o przyjęcie uchwały oświatowej w zaproponowanym kształcie.

Ostatecznie wniosek radnego Romana Albina o obniżeniu pensum specjalistów do 20 godzin tygodniowo został oddalony, a Rada Gminy Babiak, przyjęła wniosek komisji o 21 godzinach 9 głosami „za”, przy 4 wstrzymujących się.