Zakończone dwie ważne inwestycje w gminie Koło

0
168

Gmina Koło zakończyła prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka. W ramach tego zadania przebudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 964 metrów. Azbestocementowe rury użyte do jego budowy były w bardzo złym stanie technicznym, co powodowało liczne awarie i straty wody. Zamontowane zostały nowe zasuwy przyłączeniowe, sieciowe oraz hydranty nadziemne służące do celów eksploatacyjnych sieci wodociągowej.

Drugim zakończonym przedsięwzięciem jest budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie. W ramach tej części inwestycji wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 447 metrów wraz z przepompownią ścieków. Ścieki z wybudowanego odcinka sieci kanalizacyjnej poprzez istniejącą pompownię ścieków trafią do oczyszczalni w Powierciu.

Celem projektu była poprawa infrastruktury technicznej gminy Koło związanej z gospodarką wodno-ściekową. Całkowita wartość robót wyniosła 827 113,53 złotych. W kwocie tej znajduje się dofinansowanie w wysokości 270 104 złotych. Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej dofinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej często są zgłaszane potrzeby. – Oczywiście mam świadomość konieczności realizacji podobnych działań w innych miejscowościach, jednak realizujemy zadania zgodnie z pozyskanymi środkami i możliwościami – powiedział wójt gminy Koło Mariusz Rybczyński.

źródło i zdjęcie: Urząd Gminy w Kole