Wotum zaufania i absolutorium jednogłośnie

0
197
DSC
DSC

Wotum zaufania i absolutorium jednogłośnie otrzymał wójt gminy Babiak, Wojciech Chojnowski. Realizacja ubiegłorocznego budżetu została zaopiniowana pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, Komisję Spraw Społecznych i Gospodarczych Rady Gminy Babiak oraz jej organ rewizyjny. Radni pozytywnie ocenili dochody i wydatki gminy, ale zgłosili uwagi, które dotyczyły, ich zdaniem, zbyt małych wpływów do budżetu z tytułu podatków i opłat oraz procentowego poziomu wykonania budżetu po stronie wydatków. W podsumowaniu przewodniczący komisji rewizyjnej, Marek Kompanowski, stwierdził jednak, że budżet został zrealizowany prawidłowo, a wójt kierował się zasadami legalności, uczciwości i celowości w gospodarowaniu publicznymi środkami.

Dochody budżetu gminy Babiak w 2018 roku wyniosły 34.530.693,44 zł, co stanowi 99,21 procent planu. Wydatki natomiast zrealizowano w kwocie 36.080.863,99 zł. To 92,52 procent kwoty planowanej – 38.998.547,58 zł. Budżet gminy zamknął się deficytem 1.824.198 zł, przy przewidywanym 4.467.908 zł.

W grupie zadań inwestycyjnych, przeprowadzonych w 2018 roku, znalazły się m. in. remonty i budowy dróg: Brzezie-Smólkowo – etap II na sumę 224.202 zł, Bogusławice Nowiny – 175.004 zł, Brdów-Ostrowy – 200.937 zł, Lipie Góry – 190.407 zł, Mchowo – 260.374 zł, Suchy Las – 201.738 zł, Lubotyń – 176.054 zł, ulica Boczna, plac Kościuszki – 356.864 zł, Poddębno – 35.520 zł, Polonisz – w dwóch częściach – 159.424 zł i 145.999 zł, ulice Wrzosowa i Kopernika – 123.149 zł i ulica Wiosenna w Babiaku – 91.532 zł. Na utrzymanie, modernizację i dotacje do budowy ciągów komunikacyjnych skierowano łącznie 3.571.181,60 zł.

Zanim jednak samorządowcy procedowali punkty związane z udzieleniem absolutorium, po raz pierwszy włodarz przedstawił raport o stanie gminy. To nowy wymóg, jaki został narzucony samorządom. Dokument jest zbiorem informacji o tym, jak wygląda sytuacja w rożnych dziedzinach życia gminy, ale nie ma konkretnych wskazówek, jak powinien być skonstruowany. Babiacki włodarz zaznaczył jednak, że zarówno on, jak i pracownicy urzędu, dołożyli starań, by przekazane informacje ukazywały samorząd we wszystkich aspektach działalności. Zaczął od zaprezentowania pracowników urzędu, a później przeszedł do zagadnień i procesów demograficznych, również tych, które mają wpływ na organizację szkół. W dalszej kolejności przedstawił gminną oświatę, charakteryzując cztery placówki oświatowe. Zatrzymując się na edukacji, nie pominął zagadnień związanych z finansami. Gmina Babiak na oświatę wydaje ponad 10 mln złotych, podczas gdy subwencja pokrywa tylko nieco ponad 60 procent wydatków. Samorząd musi zatem dołożyć ponad 4 miliony złotych.

Gmina Babiak może pochwalić się dobrą bazą obiektów sportowych, a wśród uprawianych dyscyplin są piłka nożna, lekkoatletyka, ping-pong i wioślarstwo. Wiele dziedzin trenowanych jest w sekcjach i kołach zainteresowań. Jednym z przykładów jest modelarstwo, którym od lat zajmuje się Koło Modelarskie „Orlik”.

Bardzo ważna w gminie jest pomoc społeczna. To sektor numer dwa w ilości przeznaczanych środków. W gminie Babiak opieką objętych są 243 rodziny (656 osób). Nie ma oczywiście w tej liczbie tych, którzy pobierają świadczenia rządowe. Gmina realizuje także zadania z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Odbywa się to przy pomocy policjantów i druhów OSP. W gminie Babiak bezrobocie wynosi 5,6 procent. Bez pracy pozostaje 96 osób.

Samorządowców gminy Babiak bardzo niepokoi gospodarka odpadami, bo się nie bilansuje. Gmina nie osiągnęła także odpowiedniego poziomu recyklingu. Mieszkańcy segregują odpady, w Poloniszu działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ale to za mało, by osiągnąć wymagane wskaźniki.

Dobrze natomiast działa opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Mają one zabezpieczoną opiekę, a urzędnicy z sukcesami działają na rzecz adopcji bezpańskich czworonogów.

W raporcie nie zabrakło też kilku informacji o wydarzeniach kulturalnych i jubileuszach, które miały miejsce w ubiegłym roku. Były to m. in. obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, 155. rocznicy bitwy pod Brdowem i Cieplinami, Dni Gminy Babiak, Święto Plonów i rocznica nalotu na dworzec w Lipich Górach.

Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte i zakończone udzielaniem wójtowi wotum zaufania, ale rajcy zwrócili uwagę, że w dokumencie brakło kilku interesujących ich informacji, m. in. o targowisku w Babiaku oraz realizacji funduszu sołeckiego.

Inne informacje z gminy Babiak – czytaj TUTAJ