Urząd Gminy w Babiaku przyjmuje wnioski dotyczące dofinansowania odbioru odpadów azbestowych

0
41

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że od 4 października 2021 roku do 4 listopada 2021 roku przyjmowane będą w urzędzie wnioski dotyczące dofinansowania odbioru od właścicieli/zarządców nieruchomości składowanych odpadów azbestowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach zadania pn. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Babiak w latach 2021-2022”.

Środki na finansowanie zadania w formie dotacji pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Budżetu Gminy Babiak.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą spełniać następujące warunki. Muszą posiadać tytuł prawny do obiektu, w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Kolskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, przedłożyć w Urzędzie Gminy w Babiaku (pokój nr 22) wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Przed złożeniem wniosku pracownicy urzędu proszą o zapoznanie się z założeniami załączonego poniżej regulaminu finansowania zadania. Formularze można pobrać pod poniższym linkiem

http://www.babiak.org.pl/usuwanie-odpadow-azbestowych/

W związku z epidemią koronawirusa proszą też o przestrzeganie obowiązujących w Urzędzie Gminy w Babiaku wymogów sanitarnych.

źródło: Urząd Gminy w Babiaku