Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak – etap VI – podsumowanie projektu

0
457
element-promocyjny

EFSI_Samorzad_kolor-PL-1

W dniu 18.07.2019 r. Gmina Babiak podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak – etap VI”. Dofinansowanie pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+, Oś priorytetowa 4, „Środowisko”, Działanie 4.3: „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”. Ostatecznie na etapie rozliczenia projektu jego wartość wyniosła 629.208,20 PLN, a kwota dofinansowania 434.818,67 PLN, tj. 85% kosztów kwalifikowalnych. W trakcie realizacji projektu dwukrotnie podpisywano aneksy urealniając w ten sposób wartość zadania i rzeczywiście wykonany zakres.

Wskaźnikami produktu są:

– w miejscowości Ozorzyn:

a) budowa kanalizacji sanitarnej:

– kolektora ściekowego PCV-U o śr. 200 mm – 818,00 m

– przykanalików z rur PCV-U o śr. 160 mm – 13 szt./192,00 m

-w miejscowości Babiak:

a) budowa kanalizacji sanitarnej:

– kolektora ściekowego PCV-U o śr. 200 mm – 969,10 m

b) budowa sieci wodociągowej:

– sieć wodociągowa z rur PCV-U o śr. 90 mm – 1.421,80 m.

Bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy sołectw: Babiak, Żurawieniec oraz Ozorzyn.

Realizując powyższe zadania Gmina Babiak wypełniła wymagania Dyrektywy Rady 91/271/EWG, a w szczególności:

– zwiększyła liczbę mieszkańców aglomeracji podłączonych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej;

– wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa szczelności i sprawności systemu oczyszczania ścieków w Gminie Babiak;

– wzmocniła potencjał w zakresie dostaw wody pitnej w gminie.

Zrealizowana infrastruktura w ramach projektu stanowi kontynuację poprawy stanu gospodarki wodno-ściekowej w babiackim samorządzie. Projekt przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania całego systemu gospodarki osadowej.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa. Prace trwały od października 2019 roku do końca kwietnia 2020 r.

materiał promocyjny