Święty Mikołaj bohaterem konkursu. SOSW i PiMBP w Kole zapraszają do twórczej rywalizacji

0
146

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Mikołaja w Kole oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zapraszają do udziału w konkursie literackim „Moja opowieść o Świętym Mikołaju”.

Wyjątkowa placówka, która nosi imię Świętego Mikołaja, czyli Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, cyklicznie ogłasza konkurs literacki na opowiadanie o swoim patronie. Tak jest również w tym roku. Poniżej prezentujemy regulamin II edycji konkursu literackiego „Moja opowieść o świętym Mikołaju”.

Założenia organizacyjne:

 • prace można nadsyłać w kategoriach: uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, uczniowie klas 7 szkół podstawowych i gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadpodstawowych, uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, dorośli,

 • uczestnik konkursu ma prawo do złożenia jednego, autorskiego opowiadania nawiązującego do tematu „Moja opowieść o Świętym Mikołaju” (długość od 5.000 do 10.000 znaków ze spacjami); praca nie może być wcześniej publikowana lub nagradzana w innych konkursach (nie dopuszcza się prac zbiorowych),

 • uczestnik konkursu powinien przygotować trzy koperty: kopertę A4 w której należy umieścić dwie mniejsze oznaczone godłem (pseudonimem autora np. „Tulipan”): w jednej kopercie powinien znaleźć się wydruk pracy (na papierze) podpisany godłem; w drugiej należy umieścić płytę CD z pracą oraz dane osobowe autora na papierze: imię i nazwisko autora; godło (pseudonim); telefon kontaktowy; adres zamieszkania,

 • dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,

 • zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej, oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z przekazaniem na rzecz organizatorów autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach (katalogach, czasopismach, antologiach) i na stronach internetowych organizatorów bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę, uczestniczka/uczestnik oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz, że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich,

 • organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,
 • prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem Konkurs literacki „Moja opowieść o świętym Mikołaju”, do 8 grudnia 2017 r. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,
 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatorów komisja konkursowa,
 • organizatorzy określają termin i miejsce obrad komisji; decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,

 • komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z kategorii; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani na ekwiwalent pieniężny; organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,

 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej drogą pocztową na adres znajdujący się w jednej z mniejszych kopert,

 • wręczenie nagród odbędzie się w PiMBP w Kole; informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronach internetowych organizatorów: www.biblioteka-kolo.pl, www.soswkolo.szkolnastrona.pl,

 • zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych organizatorów i znajdą godne miejsce w Izbie Patrona istniejącej w SOSW w Kole,

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminy w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,

 • opiekunami konkursu ze strony SOSW w Kole są: Anna Jachnik, Krystyna Wasilewska, kontakt: 885 733 022,

 • opiekunami konkursu ze strony PiMBP w Kole są: Aleksandra Kowalska i Anna Pietruszka, kontakt: 63 21 78 005,

 • patronat honorowy nad konkursem sprawuje: Starosta Powiatu Kolskiego; patronat medialny: Telewizja Kablowa SM Koło; portale: e-kolo.pl, okraglemiasto.pl

Portal okrągłemiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane. Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here