Starosta i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole wystosowali komunikat

0
370
KOMUNIKAT

Komunikat Starosty Kolskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole.

Starosta Kolski oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informują, że w związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 Prezes Rady Ministrów z dniem 29 sierpnia 2020 roku ustanowił, do odwołania, teren powiatu kolskiego „obszarem czerwonym” oraz wprowadził niżej wymienione dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy związane z wystąpieniem epidemii:

1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa wszędzie w przestrzeni publicznej, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

2. Zakaz organizacji targów, wystaw, kongresów i konferencji.

3. Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe mogą być organizowane, ale bez udziału publiczności na obiektach.

4. Zakaz organizacji wydarzeń kulturalnych w pomieszczeniach, na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni oraz na otwartej przestrzeni.

5. W lokalu i ogródku gastronomicznym może przebywać 1 osoba na 4 mkw powierzchni dostępnej dla klientów, a klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.

6. Dopuszczalna jest działalność hotelarska z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

7. W basenach i aquaparkach obowiązuje 75% obłożenia obiektu.

8. Zakaz prowadzenia działalności w wesołych miasteczkach, parkach rozrywki lub parkach rekreacyjnych.

9. Na siłowniach, w klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 10 mkw. powierzchni dostępnej dla klientów.

10. W kinach udostępnić można co czwarte miejsce na widowni, z obowiązkiem zakrywania ust i nosa.

11. Zakaz rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym.

12. Imprezy, spotkania i zebrania można organizować do 50 osób, z obowiązkiem zakrywania ust i nosa oraz zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą.

13. Zakaz organizacji zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz zakrywania ust i nosa.

14. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, jeżeli:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego znajduje się nie więcej uczestników niż wynosi 50% obłożenia budynku, a uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny,

2) na zewnątrz, uczestnicy bez względu na odległość między sobą, realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

15. Przyjęcia ślubne, konsolacje, przyjęcia komunijne i inne przyjęcia okolicznościowe można organizować do 50 osób, z wyłączeniem ich obsługi. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

16. Środkami transportu zbiorowego można przewozić, w tym samym czasie nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc stojących i siedzących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – w ramach gminnych przewozów pasażerskich, komunikacji miejskiej, powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich i powiatowych przewozów pasażerskich. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

17. W obiektach handlowych obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz noszenie przez klientów podczas zakupów towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

18. W salonach kosmetycznych, fryzjerskich i tatuażu może przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Starosta Kolski oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole zwracają się z apelem o przestrzeganie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z epidemią, ponieważ powyższe działania podyktowane są przede wszystkim troską o zdrowie, życie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kolskiego.