Puste krzesło zastępcy burmistrza, zaskoczenie i pisma. Takiej sesji budżetowej w Kole jeszcze nie było!

1
331

Generalnie, to co dzieje się aktualnie w kolskim samorządzie jest zatrważające i smutne. Brak współpracy organów uchwałodawczego i wykonawczego jest wyraźny, i w to, że między radnymi a wiceburmistrz Elżbietą Modrzejewską nie ma porozumienia, nikt nie wątpi, ale takiej sytuacji jak ta z wczoraj, dotychczas w Kole nie było.

Wczoraj odbyła się bowiem najważniejsza w roku sesja, w programie której znalazła się debata nad projektem przyszłorocznego budżetu. W aktualnej kolskiej rzeczywistości, pod nieobecność burmistrza miasta, projekt ten miejskim rajcom przedłożyła wiceburmistrz Elżbieta Modrzejewska. Niestety, ku zaskoczeniu rajców, sama nie pojawiła się na sesji. Wyraźnie zdziwiony przewodniczący Artur Szafrański kilka minut zwlekał z rozpoczęciem posiedzenia, a radni dopytywali skarbnik Mariolę Makowską, czy zastępca włodarza pojawi się w sali konferencyjnej, ale nie była ona w stanie udzielić odpowiedzi na pytania, czy Elżbieta Modrzejewska dotrze na obrady, a jeśli nie – co jest powodem jej nieobecności. Jak nietrudno się domyślić, sytuacja wywołała wiele niepochlebnych komentarzy pod adresem zastępcy włodarza.

Ale na tym nie koniec niespodzianek i nietypowych akcentów. Ponieważ projekt budżetu miasta na 2018 rok, w zaproponowanej formie, nie usatysfakcjonował radnych, przygotowali pakiet zmian. W sumie było ich kilkanaście, a ich treść oraz uzasadnienie wprowadzenia do budżetu wyszły z Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kole.

Zmian jest sporo. Są wśród nich m.in. obniżenie wydatków na wynagrodzenia w administracji, zmniejszenie wydatków na podróże służbowe, promocję oraz zmniejszenie dotacji dla Muzeum Technik Ceramicznych oraz Miejskiego Domu Kultury. Zaoszczędzone w ten sposób środki zostały skierowane m.in. na drogowe zadania inwestycyjne, budowę parkingu, placów zabaw, toalet miejskich oraz zagospodarowanie terenu wokół pomnika powstańców 1863 roku. 

I tu ciekawostka. Ku zaskoczeniu rajców, jeszcze przed prezentacją tychże propozycji zmian i wniosków, pani skarbnik przedstawiła rajcom pismo, które do przewodniczącego Artura Szafrańskiego wystosowała wiceburmistrz. Jak się okazało, w dokumencie opatrzonym datą 28.12.2017 roku, znalazł się zapis: „oświadczam, że zapoznałam się ze wszystkimi propozycjami zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 przedłożonymi przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kole, przy czym jednoznacznie oświadczam, że nie wyrażam zgody na ich uwzględnienie w uchwale budżetowej na 2018 rok”.

Pismo nie znalazło jednak uznania w oczach radnych, którzy zmotywowani i zdeterminowani, by ich propozycje znalazły się jednak w budżecie, postanowili je przegłosować. I tak się stało. Ostatecznie, prawie jednogłośnie, projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, został przez Radę Miejską w Kole przyjęty.

Ale to wciąż nie koniec niespodzianek. Oczywiście, w ciągu całej sesji, wielokrotnie powtarzana była kwestia absencji wiceburmistrz na sesji budżetowej. Zapewne niecichnące komentarze i spekulacje sprawiły, że dziś lokalne redakcje otrzymały oficjalne pismo z Urzędu Miejskiego w Kole, tłumaczące nieobecność Elżbiety Modrzejewskiej na wczorajszych obradach. Wynika z nich, że pani wiceburmistrz w tym czasie przebywała w Poznaniu. Oto treść nadesłanego z sekretariatu pisma:

Informacja o obowiązkach wykonywanych przez Zastępcę Burmistrza Miasta Koła

w dniu 28 grudnia 2017 r.

W dniu 28 grudnia o godz. 10 reprezentowałam miasto na posiedzeniu kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, na którym była rozpatrywana uchwała Rady Miejskiej w Kole w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017 – 2025. Sprawa została załatwiona pozytywnie dla miasta. O terminie tego posiedzenia był powiadomiony przewodniczący Rady Miejskiej – zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową jak i przez Urząd Miejski w Kole, o czym świadczy załączony skan zawiadomienia. W związku z tym zarzuty stawiane przez Państwa Radnych dotyczące mojej nieobecności na wczorajszej sesji Rady Miejskiej są nieuzasadnione.

Zastępca Burmistrza Miasta Koła

(-) Elżbieta Modrzejewska”

Skontaktowaliśmy się z przewodniczącym Rady Miejskiej w Kole, by zapytać, czy był powiadomiony o planach wyjazdu zastępcy włodarza, a tym samym nieobecności na wczorajszej sesji. Z informacji uzyskanych od Artura Szafrańskiego wynika, że podobnych pism z RIO do urzędu nadsyłanych jest wiele. Nic nie wiedział o tym, że akurat na to pismo pani wiceburmistrz zamierza odpowiedzieć wizytą w Poznaniu. Stąd jego konsternacja na początku sesji, kiedy kilka minut zwlekał z rozpoczęciem obrad, bo wyczekiwał przybycia Elżbiety Modrzejewskiej.

Czy coś w tej sprawie jeszcze się wydarzy? Czy radni albo sama wiceburmistrz będzie w jakikolwiek sposób odnosić się do tego, co wczoraj i dziś miało miejsce? Jeśli tak, poinformujemy o tym naszych Czytelników.

Poniżej prezentujemy wykaz zmian zaproponowanych przez Komisję Budżetu i Finansów, której przewodniczy Tomasz Sobolewski, oświadczenie wiceburmistrz oraz skan pisma z RIO, który otrzymaliśmy z UM w Kole.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 220.000,00 zł w

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – o kwotę 100.000,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 120.000,00 zł

Zmniejszenie planu w § 6060 dotyczy zadania „Wykupy gruntów”.

Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

W dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 220.000,00 zł

na stępujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa dojazdu od ul. Tuwima – sięgacz” w kwocie 90.000,00 zł

2. „Przebudowa dojazdu do ul. Konarskiego – sięgacz” w kwocie 100.000,00 zł

3. „Przebudowa ul. Kołłątaja – dokumentacja” w kwocie 30.000,00 zł

__________________________________________________________________________________

Zmniejsza się plan wydatków budżetu:

W dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 953.000,00 zł w

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 850.000,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 33.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 70.000,00 zł

Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

W dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 – Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych

zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 800.000,00 zł

nazwa zadania: „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

z Powiatem Kolskim” w kwocie 800.000,00 zł

oraz

W dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 153.000,00 zł

na stępujące zadanie inwestycyjne:

1. „Przebudowa ulic miejskich” w kwocie 153.000,00 zł

__________________________________________________________________________________

Zmniejsza się plan wydatków budżetu:

W dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 50.000,00 zł w

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 50.000,00 zł

Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

W dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł

nazwa zadania: „Elektroniczny system obsługi głosowań rady” w kwocie 50.000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków budżetu:

W dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 80.000,00 zł w

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 80.000,00 zł

Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

W dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80.000,00 zł

na stępujące zadanie inwestycyjne:

1. „Przebudowa dojazdu do ul. Zawadzkiego – sięgacz” w kwocie 80.000,00 zł

__________________________________________________________________________________

Zmniejsza się plan wydatków budżetu:

W dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 206.500,00 zł w

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 200.000,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – o kwotę 6.500,00 zł

Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

W dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 206.500,00 zł

na stępujące zadanie inwestycyjne:

1. „Przebudowa ulic miejskich” w kwocie 206.500,00 zł

__________________________________________________________________________________

Zmniejsza się plan wydatków budżetu:

W dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75075 – Promocja jst o kwotę 165.000,00 zł w

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 15.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 150.000,00 zł

Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 165.000,00 zł

na stępujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 150.000,00 zł

2. „Toalety miejskie” w kwocie 15.000,00 zł

__________________________________________________________________________________

Zmniejsza się plan wydatków budżetu:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – o kwotę 32.000,00 zł

Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 32.000,00 zł

na stępujące zadania inwestycyjne:

1. „Toalety miejskie” w kwocie 32.000,00 zł

__________________________________________________________________________________

Zmniejsza się plan wydatków budżetu:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 60.000,00 zł

Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 53.000,00 zł

na stępujące zadania inwestycyjne:

  1. Toalety miejskie” w kwocie 53.000,00 zł

oraz

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00 zł

nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika powstańców 1863 r.” w kwocie 7.000,00 zł.

__________________________________________________________________________________

Zmniejsza się plan wydatków budżetu:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 75,000,00 zł w

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 15.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 60.000,00 zł

Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

W dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70.500,00 zł

na stępujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa ul. Grodzkiej – dokumentacja” w kwocie 30.000,00 zł

2. „Przebudowa ulic miejskich” w kwocie 40.500,00 zł

oraz

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.500,00 zł

nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika powstańców 1863 r.” w kwocie 4.500,00 zł.

__________________________________________________________________________________

Zmniejsza się plan wydatków budżetu:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90015 – Oświetlenie uli, placów i dróg

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 370.000,00 zł

Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

W dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 370.000,00 zł

na stępujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego” w kwocie 370.000,00 zł

__________________________________________________________________________________

Zmniejsza się plan wydatków budżetu:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 139.000,00 zł

Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 139.000,00 zł

nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika powstańców 1863 r.” w kwocie 139.000,00 zł.

__________________________________________________________________________________

Zmniejsza się plan wydatków budżetu:

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – o kwotę 100.000,00 zł

Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł

nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika powstańców 1863 r.” w kwocie 100.000,00 zł.

__________________________________________________________________________________

Zmniejsza się plan wydatków budżetu:

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92118 – Muzea

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – o kwotę 30.000,00 zł

Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

W dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł

na stępujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego” w kwocie 30.000,00 zł

Portal okrągłemiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane. Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here