Pod hasłem „Świetlisty cudzoziemiec”. Filia dla Dzieci PiMBP w Kole zaprasza!

0
125
Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim pod hasłem „Świetlisty cudzoziemiec”.
Cele konkursu:
 • popularyzacja literatury pięknej
 • rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa
Zadanie konkursowe:
 • uczestnicy przygotowują prezentację składającą się z wybranego wiersza Anny Janko, z tomów: List do królika doświadczalnego (1977), Wykluwa się staruszka (1979), Diabłu świeca (1980), Koronki na rany (1989), Zabici czasem długo stoją (1995), Świetlisty cudzoziemiec (2000), Wiersze z cieniem (2010).
Uczestnicy konkursu :
 • uczniowie gimnazjów i klas 8 szkoły podstawowej.
Kryteria oceny:
 • dobór repertuaru
 • interpretacja tekstu
 • kultura słowa
 • ogólny wyraz artystyczny
Założenia organizacyjne:
 • placówki zainteresowane uczestnictwem zgłaszają do konkursu 3 osoby
 • zgłoszenie powinno obejmować: imię i nazwisko recytatora; tytuł tomu i wybranego wiersza; imię i nazwisko opiekuna; nazwę instytucji delegującej i jej mail
 • każdy uczestnik powinien w dniu konkursu dostarczyć jury ksero tekstu recytowanego wiersza w trzech egzemplarzach
 • zgłoszone do udziału w konkursie prezentacje będą oceniane przez jury powołane przez organizatora; decyzje jury są ostateczne
 • rodzice/opiekunowie prawni uczestników, wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych (imię i nazwisko, szkoła) w regionalnych mediach, na stronach internetowych organizatora i lokalnych portali internetowych, a także na publikację wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.1182)
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu
 • zgłoszenia przyjmowane będą do 26 października 2018 r. w:
siedzibie Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej; ul. Kolejowa 19; 62-600 Koło
tel. 63 21 78 005; e-mail: a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl
Konkurs odbędzie się:
15 listopada br., o godzinie 9.00, w czytelni PiMBP.
 • wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Filii dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, tel. 63 21 78 005 lub mailowo na adres: filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl
Osoba do kontaktu – Anna Pietruszka
 • nagrody laureatom konkursu zapewnia organizator
Organizator prosi o pomoc nauczycieli języka polskiego oraz bibliotekarzy.
źródło: PiMBP w Kole