„A to Polska właśnie…” Konkurs na 100-lecie odzyskania niepodległości

0
406

Klub Przyrodnika i Biblioteka Szkolna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole oraz Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „A to Polska właśnie…”

Zadanie konkursowe: W 2018 roku, obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Obok kultury, historii czy sztuki, wyrazem naszej państwowości jest również przyroda. Aby podkreślić znaczenie – wartość, bogactwo i różnorodność – fauny, flory czy krajobrazów, pragniemy zaprosić do udziału w niniejszym konkursie, który obejmuje wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej przyrodę Polski.

Cele konkursu: edukacja plastyczna i ekologiczna dzieci i młodzieży; uwrażliwienie na piękno, bogactwo i różnorodność przyrody Polski; dostrzeganie współzależności i równowagi ekologicznej między poszczególnymi elementami środowiska.

Warsztat: technika plastyczna – dowolna; format – dowolny.

Kategorie: przedszkola; klasy 1-3 szkół podstawowych; klasy 4-7 szkół podstawowych; klasy gimnazjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Założenia organizacyjne:

 • każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),

 • praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; nazwa i adres szkoły/placówki,

 • prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz organizatorów bez prawa do wynagrodzenia twórcy; dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,

 • z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność organizatorów; organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania),

 • Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,

 • nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,

 • zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej, oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych, oznacza zgodę na jej publikację w drukach i na stronach internetowych organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę, uczestniczka/uczestnik oświadcza, że jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz, że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich,

 • prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą z dopiskiem „A to Polska właśnie…” w terminie do 22 maja 2018r. na adres rganizatora – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,

 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu komisja konkursowa; Komisję powołują organizatorzy,

 • Organizatorzy określają termin i miejsce obrad komisji; decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,

 • Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,

 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej drogą pocztową na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę,

 • informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronach internetowych organizatorów,

 • zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych organizatorów,

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

Organizatorzy proszą pomoc nauczycieli oraz bibliotekarzy.

źrodło: PiMBP w Kole

Portal okrągłemiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane. Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here